Home Noticies Noticies Nota de premsa Allegacions Mas Mollet

Nota de premsa Allegacions Mas Mollet

Meandre, fa al·legacions en contra de l’ampliació del polígon industrial de Mas Mollet a l’entorn de la plana agrícola de les Torres de Bages al terme de Sant Joan de Vilatorrada.

L’entitat es pregunta quin sentit te avui ampliar polígons industrials en planes agrícoles d’alt valor ecològic quan  la comarca de Bages és ple de naus industrials  buides?

 

Arguments que exposa l’entitat:

 

  1. La Modificació del Pla, comporta un increment de l’ocupació urbana de la plana agrícola que existeix al voltant dels masos històrics de Mas Mollet i del Mas de les Torres de Bages. La Modificació comporta especialment, però, una dispersió de l’ocupació urbana i la fragmentació dels espais lliures d’aquesta part ben conservada de la plana agrícola del pla de Bages. Els canvis proposats en el planejament es contradiuen amb les directrius i els principis rectors del desenvolupament territorial establerts a la Llei d’Urbanisme. 
  2. La Modificació plantejada s’oposa a la voluntat de preservació de les planes agrícoles de la zona expressada pel Consistori de Sant Joan de Vilatorrada i pel conjunt d’entitats de la societat civil després de l’intens debat territorial produït per la implantació en aquest indret del centre penitenciari dels Lledoners. La confrontació social i política de la implantació del centre penitenciari es va poder superar un cop acordada la voluntat de preservació de les planes agrícoles del nord-est del municipi i dels seus valors ecològics i paisatgístics. La Modificació ara plantejada posa en entredit aquest consens assolit. 
  3. El Pla director urbanístic del pla de Bages (PDU) delimita els sòls en els quals es pretén incrementar el sòl industrial com a “Espais agrícoles d’interès”. El PDU no permet que el planejament urbanístic municipal alteri els sòls lliures de protecció. 
  4. La Modificació comporta la reclassificació d’uns sòls qualificats de “Zona d’especial protecció agrícola (clau 10c)” en sòl urbanitzable industrial. Aquesta modificació del sòl no urbanitzable (i del sòl que el PDU delimita d’Espais agrícoles d’interès”) no es planteja com un ajust de detall. Es tracta de la delimitació de tot un nou sector industrial inconnex enmig dels terrenys agrícoles. 

 

El document de la Modificació del Pla d’Ordenació urbana de Sant Joan justifica la proposta per dos motius: el de donar resposta a la demanda de sòl industrial del municipi i de la comarca, i el de preservar i protegir els sòls i elements d’interès de la zona. En relació al primer motiu, és obvi que no hi ha actualment una demanda no servida de sòl industrial a la comarca i que, en tot, cas, el sòl ja delimitat pel planejament vigent ja permetia generar nou sòl industrial. En relació al segon motiu, només cal dir que el planejament actualment vigent sí que protegeix els sòls no urbanitzables que ara es pretenen reclassificar.

Per tots aquests motius Meandre  demana que s’elimini l’àmbit discontinu de sòl urbanitzable industrial que s’ha delimitat amb el nom de “Subsector Q-Alis/Camp del Lledoner” ja que trenca la continuïtat, la dimensió, la unitat i els valors de la plana agrícola de Mas Mollet i les Torres de Bages. La seva delimitació comportaria continuar en la reducció i fragmentació d’una àrea significativa de la plana agrícola de l’àrea central del pla de Bages que actua de pulmó verd del sistema urbà format per Sant Joan, Callús, Santpedor, Sant Fruitós i Manresa. 

 

Així mateix demana que s’estableixin mesures que garanteixin un entorn de protecció paisatgística del conjunt edificat, d’origen medieval, de Mas Mollet, cor de l’àrea agrícola de la zona.

La junta de Meandre.  11-5-2015